Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów udziela porad prawnych konsumentom, którzy są mieszkańcami powiatu tarnogórskiego.

Sposoby udzielania porad konsumenckich:

Poradnictwo w formie telefonicznej:

W sprawach prostych, niewymagających wnikliwego rozpoznania istoty problemu prawnego porady i informacje udzielane są telefonicznie, pod numerem telefonu:  32 381 81 07 w godzinach pracy urzędu:

Poradnictwo pisemne – z wniosku konsumenta:

W przypadku konieczności analizy sprawy z dokumentacji, konsumenci mogą zgłaszać do powiatowego rzecznika konsumentów pisemne wnioski o pomoc prawną wraz z kopią dokumentów, stanowiących dowody w przedmiotowej sprawie.

Wnioski można złożyć:

  • osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach,
    ul. Karłuszowiec 5, w pokoju nr 1 na parterze;
  • drogą pocztową przesyłając wniosek i kopię dokumentów na adres wskazany powyżej,
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w formie dokumentu elektronicznego opatrzonym podpisem potwierdzonym profilem zaufanym Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłanym na adres kancelaria@tarnogorski.pl

Poradnictwo w formie elektronicznej:

Zapytania w sprawie skonkretyzowanego, indywidualnego problemu konsumenckiego można kierować na adres e-mail: rzecznik_konsumentow@tgpowiat.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów nie wszczyna postępowania w przypadku wniosku przesłanego na adres poczty elektronicznej, a jedynie może udzielić porady prawnej.

Poradnictwo osobiste – bezpośrednie w biurze:

Porady udzielane są w Starostwie Powiatowym, przy ul. Karłuszowiec 5, po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty. W tym celu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 32 381 81 07 w godzinach pracy urzędu.

Konsumenckie porady prawne można również uzyskać korzystając z infolinii konsumenckiej: 801 440 220 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 (opłata wg. taryfy operatora).

Bezpłatne porady prawne w formie elektronicznej można uzyskać pisząc na adres: porady@dlakonsumentow.pl

 

 

Zadzwoń teraz