Ogłoszenie o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Data publikacji: 23 grudnia 2019
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Ogłoszenie Starosty Tarnogórskiego z dnia 16.12.2019 r. w sprawie: możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim

Na podstawie art. 44b ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. (Dz. U. nr 62, poz. 560) w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych, Starosta Tarnogórski informuje o możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim.

 1. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo – doradczym.
 2. Do zakresu działania rady należy m.in.:
 • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz realizacji praw osób niepełnosprawnych,
 • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
 • ocena realizacji programów,
 • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych
 1. Kadencja rady trwa cztery lata.
 2. Kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie powiatu tarnogórskiego.
 3. Podmioty, o których mowa w pkt. 4 zgłaszają po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
 4. Zgłoszenia kandydatów należy składać w formie pisemnej, zgodnie z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia na adres: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Kandydat do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim” w nieprzekraczalnym terminie 30 dni (decyduje data wpływu) od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
 5. Powołanie przez Starostę Tarnogórskiego członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Staroście Tarnogórskim nastąpi w terminie do 30 dni od dnia wskazanego w ogłoszeniu, jako ostatni dzień dokonywania zgłoszeń.
Call Now ButtonZadzwoń teraz