Reklamacja usługi turystycznej

Data publikacji: 5 czerwca 2024
walizka i osoba siedząca na ławce

Niezależnie od tego, czy wykupiliśmy wycieczkę w ofercie „last minute” po obniżonej cenie, czy w normalnym trybie, jako klienci biur turystycznych mamy prawo do otrzymania pełnowartościowej usługi turystycznej oraz możliwość złożenia reklamacji w przypadku niewywiązania się organizatora imprezy z umowy.

Reklamację możemy złożyć na wszelkie niezgodności, jakie dotyczą realizacji warunków umowy, a także jakości danej usługi. Przykładem może być zakwaterowanie w obiekcie o niższym standardzie, wyżywienie niezgodne z umową, brak udogodnień, które miały być dostępne w hotelu, brak określonego w umowie widoku z okna, niezgodna z umową odległość od morza, itp.
Istotne jest jednak to, aby o zauważonych niedogodnościach niezwłocznie, czyli jeszcze podczas wypoczynku, poinformować organizatora podróży (np. za pośrednictwem rezydenta) aby organizator miał szansę usunąć nieścisłości.

Organizator, który nie wykonuje usług stanowiących istotną część umowy, zobowiązany jest do świadczenia zastępczego w ramach danej imprezy turystycznej. Podróżny może odmówić przyjęcia zaproponowanego świadczenie zastępczego, tylko gdy nie jest ono porównywalne z tym co zostało uzgodnione w umowie.

Świadczenie zastępcze obejmuje również transport podróżnych, jeśli oczywiście był on jednym z warunków zawartej z organizatorem umowy. Powrót do kraju powinien być zapewniony równoważnym środkiem transportu, bez dodatkowych kosztów ze strony podróżnych. A gdy powrót do kraju jest niemożliwy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, organizator powinien ponieść koszty niezbędnego zakwaterowania podróżnego przez okres do 3 nocy.
Zgodnie z przepisami ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, podróżnemu przysługuje:

  • obniżka ceny za każdy okres, w trakcie którego stwierdzono niezgodność, chyba że została ona spowodowana wyłącznym działaniem lub zaniechaniem podróżnego.
  • odszkodowanie lub zadośćuczynienie za poniesione szkody lub krzywdy doznanych w wyniku niezgodności. Organizator turystyki niezwłocznie wypłaca odszkodowanie lub zadośćuczynienie.

Zatem reklamować można wszystko, co zostało zapisane w umowie, a nie zostało zrealizowane z przyczyn zależnych od organizatora. W celach dowodowych, reklamację warto wnieść w formie pisemnej.
Wzór pisma reklamacyjnego imprezy turystycznej, wraz z informacją o sposobie jej złożenia dostępny jest pod linkiem: https://bip.tarnogorski.pl/?catid=1169&parcat=112&t=menu

Na okoliczność nienależytego wykonania umowy warto starannie przygotować dowody, np. zdjęcia, filmy, świadkowie, potwierdzenie zgłoszenia nieprawidłowości, zachować ofertę, która była podstawą zawarcia umowy, itp.

A w razie zmiany warunków umowy turystycznej, warto zapoznać się z informacjami dostępnymi tutaj: https://powiat.tarnogorski.pl/2022/06/04/usluga-turystyczna-zmiana-warunkow-umowy/

Pomoc dla mieszkańców powiatu tarnogórskiego:
Powiatowy Rzecznik Konsumentów, tel. 32 381 81 07
Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów, tel. 32 381 81 09
e-mail: rzecznik_konsumentow@tgpowiat.pl

Zadzwoń teraz