Perspektywa 2021 – 2027, Fundusze Europejskie

Powiat Tarnogórski pozyskał środki z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 Priorytet FESL.06 Fundusze Europejskie dla edukacji Działanie FESL.06.03 Kształcenie zawodowe na realizację projektów edukacyjnych w 9 tarnogórskich technikach.
Celem wszystkich projektów jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia praktycznego.

W ramach projektów planowana jest organizacja wysokiej jakości staży uczniowskich dla uczniów klas II i IV, na zasadach określonych w art. 120 ustawy prawo oświatowe w oparciu o trójstronną umowę stażową pomiędzy uczniem, szkołą a podmiotem przyjmującym na staż.

Staże uczniowskie realizowane będą u pracodawców, których działalność jest związana z zawodem, w którym kształcą się uczniowie.

Uczestnicy projektu, którzy zrealizują pełny wymiar godzin stażu 140 h otrzymają stypendium stażowe i będą mieli możliwość, aby odbyty staż został zaliczony przez Dyrektora na poczet obowiązkowych praktyk szkolnych.

Z projektu będzie miało możliwość skorzystać 1090 uczniów i uczennic z 25 kierunków kształcenia.

Szczegółowe informacje już wkrótce na stronach i profilach społecznościowych prowadzonych przez szkoły – realizatorów.

Łączna wartość planowanych do realizacji projektów wynosi 4 885 107,50 zł w tym dofinansowanie 90% w wysokości 4 396 596,75 zł, z czego 4 152 341,37 zł pochodzi z Unii Europejskiej, a 244 255, 37 zł z Budżetu Państwa w ramach Kontraktu Terytorialnego.

Szkoły które będą realizowały opisane projekty poniżej :

Zadzwoń teraz